UES Türkiye

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

"Tozkoparan Mah. Haldun Taner Sok. Alparslan Iş Merk. B Blok No:27 K:5 D:19 Merter Gungoren/İstanbul" adresinde faaliyet gösteren SINIRSIZ EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK SAN. ve TİC. A.Ş. ("UES" veya "ŞİRKET") olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde çalışmak isteyen ve iş başvurusunda bulunan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun")'na, Kanun'a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun'da tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.,

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 714755-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 0769076921200021 MERSİS numaralı, "Tozkoparan Mah. Haldun Taner Sok. Alparslan Iş Merk. B Blok No:27 K:5 D:19 Merter Gungoren/İstanbul" adresinde faaliyet gösteren SINIRSIZ EGITIM HIZMETLERI YAYINCILIK SAN. ve TIC. A.Ş. Veri Sorumlusudur.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz UES tarafından;

- Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
- İstihdam süreçlerinin yürütülmesi,
- Amaçlarıyla Kanun'da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında sadece ihtiyaç duyulması halinde, UES haricinde başkaca üçüncü kişilere aktarılmadan sadece Şirket bünyesindeki İnsan Kaynakları Birim çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; CV'nizde/İş başvurularınızda yer alabilecek ad-soyad, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, ehliyet, fotoğraf, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma prensiplerimize ve ekibimize uyumunuzun tespiti amacıyla kişilik tespiti değerlendirmeleriniz, referanslarınız, işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesinin 2/d-e-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman UES'ye başvurarak;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kanun'un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
- Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden veya www.eltturkey.com adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde "Tozkoparan - Mah. Haldun Taner Sok. Alparslan IS Merk. B Blok No:27 K:5 D:19 Merter Gungoren/İstanbul" adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil - imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya UES'in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak adresine iletebilirsiniz. UES, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak - cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından - talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular UES tarafından reddedilecektir.

SINIRSIZ EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK SAN. ve TİC. A.Ş.